Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

4643 bc92
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaegoistka egoistka
redsth
8600 4bae 500
Reposted fromohnotyouagain ohnotyouagain viascorpix scorpix
redsth
Reposted fromshakeme shakeme viaolalaa olalaa
redsth
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

October 30 2018

redsth
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou

October 18 2018

redsth
4882 47fa 500
Reposted fromkluczka kluczka viaunfolded unfolded

October 09 2018

redsth
9319 c757
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix
redsth
6012 7f72 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

October 06 2018

redsth
Reposted fromu-dit u-dit viazyrafa zyrafa

October 04 2018

redsth
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer

October 03 2018

redsth
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viarabarbarowy rabarbarowy

September 29 2018

September 25 2018

redsth
4205 da37 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold vianiewiastqa niewiastqa

September 24 2018

redsth
7350 4619 500
Sunset over Manhattan, New York.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapffft pffft

September 15 2018

redsth
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viascorpix scorpix

September 12 2018

redsth
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
redsth
3823 aac6 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
redsth
8380 28cc 500
Reposted frommangoe mangoe viascorpix scorpix
redsth
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl