Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

redsth
w pewnych miejscach zawsze będę Ciebie szukać
— rs
8968 5f15 500
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
redsth
0562 d5ca 500

August 23 2016

redsth
2425 8200 500
1205 03f6 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viascorpix scorpix

August 13 2016

0677 352c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaemciu emciu

August 07 2016

redsth
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie vianiepytaj niepytaj

August 02 2016

redsth
4973 b0d4 500

July 25 2016

redsth
redsth

July 23 2016

redsth
0223 48cf
Reposted fromepi epi viaemciu emciu
redsth
W miejscach gdzie się znaliśmy, zawsze będę się za Tobą rozglądać
— redsth

July 19 2016

redsth
4316 b56a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaRedPenny RedPenny

July 18 2016

redsth
9469 8fe5 500
Reposted fromFlau Flau viaportecreation portecreation
redsth

July 12 2016

redsth
6440 fb78 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viaasuwant asuwant

June 20 2016

redsth
2867 8c6d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaasuwant asuwant

June 19 2016

redsth
redsth
redsth
0977 5fe5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl