Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

redsth
0398 e637 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazyrafa zyrafa
redsth
5691 9510
Reposted fromfor-witches for-witches viazyrafa zyrafa

March 29 2019

redsth
Reposted frombluuu bluuu viapffft pffft
9946 eb4f 500
0511 603a

March 28 2019

redsth
redsth
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie
redsth
redsth
5638 c94e
Reposted fromsiseniorita siseniorita viascorpix scorpix

March 26 2019

redsth
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
redsth
4919 f2c4

March 25 2019

redsth
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viazyrafa zyrafa

March 10 2019

redsth
Reposted frombluuu bluuu viaanuszka anuszka
redsth
1787 7576 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaanuszka anuszka

March 05 2019

redsth
2515 4aed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaOnlyGreen OnlyGreen
redsth
Reposted frombluuu bluuu viaTabsla Tabsla
redsth
a boat into the unknown
redsth
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou

March 03 2019

redsth
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmartii xmartii
redsth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl